محسن مهدی پور قاضی

درباره من

دکتر محسن مهدی پور قاضی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی شیمی @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

...

محقق گوگل

(1402/1/4)

استنادات

805

h-index

14

i10-index

18

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1402/1/4)

استنادات

618

مقالات

21

h-index

13

مؤلفین همکار

27

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1381

کارشناسی

1382-1384

کارشناسی ارشد

1385-1389

دکترا

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته و فوتوکاتالیستی

تصفیه آب و پسابهای صنایع شیمیایی

طراحی و تحلیل آماری آزمایش ها و فرایندهای شیمیایی

فرایندهای جداسازی غشایی

ساخت مواد نانو برای کاربرد در فرایندهای مهندسی شیمی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
An Economic Investigation of a Solar-Powered Adsorption Cooling System
ChemEngineering(2022)
9412139011, ^محسن مهدی پور قاضی*, ساعد مرادی, محمد رضا طلایی
The Influence of Anion-Stripped MIL-101(Cr) Dispersed in Thin-Film Polyvinyl Alcohol Membrane Matrix on the Methylene Blue Dye Separation
Coatings(2022)
^محسن مهدی پور قاضی*, 9511135010
Fabrication of a novel positively charged MIL-101(Al and Cr)-NH2/polyvinyl alcohol nanofiltration membrane for methylene blue cationic dye separation
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2022)
^محسن مهدی پور قاضی*, 9511135010
Photocatalytic degradation of tetracycline in a stirred tank: computational fluid dynamic modeling and data validation
Reaction kinetics mechanisms and catalysis(2021)
9211135001, ^بهنام خوش اندام*, ^محسن مهدی پور قاضی, ^نرجس کرامتی
Novel visible-driven Ag2O/Fe2O3/TiO2nano sizedhetero-structured photocatalyst: Synthesis,characterization and photo-degradation oftetracycline
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN(2021)
9211138008, ^محسن مهدی پور قاضی*, 9211138010
Photocatalytic Degradation of Ethylbenzene by Nano Photocatalyst in Aerogel form Based on Titania
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2021)
9322721001, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Magnetically Separable CoFe2O4/CuO Photocatalyst for Degradation of Methylene Blue under Visible Light
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2021)
9411139003, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Experimental design and RSM modeling of tetracycline photocatalytic degradation using rGO/ZnO/Cu
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2020)
9211135001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^بهنام خوش اندام, ^نرجس کرامتی
Synthesis and characterization of Ag-ZnO@Clinoptilolite for photocatalytic degradation of Tetracycline
Journal of Applied Research in Water and Wastewater(2019)
9311721001, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
the effect of solvents on photocatalytic activity of Fe-BTC metal organic framework obtained via sonochemical method
Journal Inorganic and Nano-Metal Chemistry(2019)
8821130010, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
High temperature proton exchange porous membranes based on polybenzimidazole/ lignosulfonate blends: Preparation, morphology and physical and proton conductivity properties
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2019)
9211135002, مهدی عبدالهی*, ^محسن مهدی پور قاضی, ^بهنام خوش اندام
Response surface optimization of hydrothermal synthesis of Bismuth ferrite nanoparticles under supercritical water conditions: Application for photocatalytic degradation of Tetracycline
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management(2019)
9111721004, جواد کریمی ثابت*, ^محسن مهدی پور قاضی, علی رضا هادی, ابوالفضل دستباز
Photocatalytic process for the tetracycline removalunder visible light: Presenting a degradation modeland optimization using response surfacemethodology (RSM)
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN(2019)
9211138008, ^محسن مهدی پور قاضی*, 9211138010
Photocatalytic Degradation of Methylene blue with Synthesized rGO/ZnO/Cu
CHEMICAL PHYSICS LETTERS(2019)
9211135001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^بهنام خوش اندام, ^نرجس کرامتی
Ultrasonic-assisted synthesis of new photocatalyst based on Fe-benzentricarboxylic (Fe-BTC) metal organic framework: Characterization and photocatalytic properties
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY(2019)
9411721002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Degradation of tetracycline using photocatalytic membrane reactor with nanocomposite Ag doped clinoptilolite zeolite photocatalyst
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2019)
9121135008, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
Study of effective parameters for the polarization characterization of PEMFCs sensitivity analysis and numerical simulation
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2019)
9211135002, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^بهنام خوش اندام
An Investigation of Channel Blockage Effects on Hydrogen Mass Transfer in a Proton Exchange Membrane Fuel Cell with Various Geometries and Optimization by Response Surface Methodology
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2018)
9211135002, ^بهنام خوش اندام, ^محسن مهدی پور قاضی*
Microwave-assisted Synthesis of Nanocomposite Ag doped Clinoptilolite Zeolite Photocatalyst
Science of Advanced Materials(2018)
9121135008, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
Highly proton conductive porous membranes based on polybenzimidazole/ lignin blends for high temperatures proton exchange membranes: Preparation, characterization and morphology- proton conductivity relationship
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2018)
9211135002, مهدی عبدالهی, ^بهنام خوش اندام, ^محسن مهدی پور قاضی
Degradation of diazinon from aqueous solution using silver-modified clinoptilolite zeolite in photocatalytic process
Advances in Environmental Tehnology(2018)
9121135008, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
ساخت نانوکامپوزیت مزوپروس اکسید روی/گاما آلومینا با استفاده از روش فاز مایع و بررسی اثرات ساختاری جذب سولفید هیدروژن
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2018)
9111138011, ^محسن مهدی پور قاضی*, سید مهدی لطیفی, محمد عابدی
Optimization of hydrothermal synthesis of Bismuth titanate nanoparticles and application for photocatalytic degradation of Tetracycline
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING(2017)
9111721003, علی رضا هادی, جواد کریمی ثابت*, ^محسن مهدی پور قاضی, ابوعلی گلزری
An investigation of the photocatalytic activity of nano α-Fe2O3/ZnO on the photodegradation of cefixime trihydrate
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL(2017)
9211138011, ^محسن مهدی پور قاضی*
Preparation and characterizations of CuO doped ZnO nano-structure for the photocatalytic degradation of 4-chlorophenol under visible light
Advances in Environmental Tehnology(2017)
9112138005, ^محسن مهدی پور قاضی*
Photocatalytic degradation of diazinon under visible light using TiO2/Fe2O3 nanocomposite synthesized by ultrasonic-assisted impregnation method
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY(2016)
9211138010, ^محسن مهدی پور قاضی*, 9211138008
Statistical optimization of hydrate formation conditions of TBAB and THF mixture as a cold storage material for air-conditioning system based on response surface methodology
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2016)
9211137011, 9211135010, ^فرشاد ورامینیان*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis, Characterization and Degradation Activity of Methyl Orange Azo Dye using Synthesized CuO/α-Fe2O3 Nanocomposite
Advances in Environmental Tehnology(2016)
9211721001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^منصور جهانگیری
Influence of parameters on the photocatalytic degradation of tetracycline in wastewater: A review
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2016)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis of Nanocomposite Based on Semnan Natural Zeolite for Photocatalytic Degradation of Tetracycline under Visible Light
Advances in Environmental Tehnology(2016)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Photocatalytic Degradation of Textile Dye Direct Orange 26 by Using CoFe2O4/Ag2O
Advances in Environmental Tehnology(2016)
9211139017, ^محسن مهدی پور قاضی*
Synthesis and Characterization of organic-inorganic core-shell structure nanocomposite and application for Zn ions removal from aqueous solution in a fixed-bed column
APPLIED SURFACE SCIENCE(2015)
محسن قربانی, ^محسن مهدی پور قاضی
مدلسازی ریاضی و شبکه عصبی انتقال جرم در غشاهای مایع آمین گلایکول برای جداسازی دی اکسید کربن از هوا
مدل سازي در مهندسي(2015)
9011138012, ^محسن مهدی پور قاضی*
Mathematical modeling and simulation of carbon dioxide stripping from water using hollow fiber membrane contactors
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING(2015)
^محسن مهدی پور قاضی, ^فرشاد ورامینیان
Synthesis and characterization of polyaniline nanocomposite by using several types of surfactants in aqueous media
Journal of Particle Science and Technology(2015)
9121135008, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
removal of manganese from an aqueous solution using micellar enhanced ultrafiltration with (MEUF) sds surfactants
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
^محسن مهدی پور قاضی
removal of heavy metal particles by ltj, ana, svr, bec and mer zeolites particles: a molecular dynamics simulation study
KONA-POWDER AND PARTICLE(2015)
^محسن مهدی پور قاضی, حمید مدرس
Optimization of Photocatalytic Degradation of Tetracycline using Titania based on Natural Zeolite by Response Surface Approach
JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY(0)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Optimization of Photocatalytic Degradation of Tetracycline using Titania based on Natural Zeolite by Response Surface Approach
JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY(0)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Preparation, characterization and proton transport of new porous nanocomposite membranes based on polybenzimidazole, lignin and TiO 2 nanoparticles for high temperature PEM fuel cells
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH(2021)
9211135002, ^محسن مهدی پور قاضی*, مهدی عبداللهی, خدیجه هوشیار, ^بهنام خوش اندام
اصلاح سطح غشای پلی‌سولفون با استفاده از پلی وینیل آمین و چهارچوب آلی-فلزی جهت بهبود عملکرد آن در جداسازی رنگ متیلن بلو
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی(2022-05-11)
9711139006, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^امیر حیدری
تاثیر منعقد کننده های صنعتی در تصفیه شیرابه زباله شهری
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی(2022-05-11)
9712138007, ^محسن مهدی پور قاضی*
اصلاح سطح غشای پلی‌سولفون با استفاده از کیتوسان و گلوتار آلدهید جهت ارتقای عملکرد غشا در جداسازی رنگ متیلن بلو
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی(2022-05-11)
9811138012, ^محسن مهدی پور قاضی*
حذف فتوکاتالیستی رنگ نساجی با استفاده از اکسید منیزیم و زئولیت کلینوپتیلولیت
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2021-11-09)
ارزو رستمی اهنگرکلایی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis and Characterization of Nanostructure Zeolitic Imidazolate Framework-11
هشتمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار/The 8th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (UFGNSM2021)(2021-11-06)
9611138010, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
بررسی حذف فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو با استفاده از اکسید منیزیم (MgO ) نشانده شده بر روی زئولیت کلینوپتیلولیت
کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری(2021-01-13)
9711139012, ^محسن مهدی پور قاضی*
CFD Simulation of Membrane Reactor for Dehydrogenation of Ethylbenzene to Styrene
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی/ 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2020-10-28)
9511139003, ^امیر حیدری*, ^محسن مهدی پور قاضی
جذب رنگ رودامین بی با استفاده از چارچوب ایمیدازولات زئولیتی - 11 سنتزی
دومین کنگره ملّی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری(2019-11-13)
9611138010, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Synthesis of ZIF-11 Nanoparticles as Adsorbent
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9611722003, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
The Performance evaluation of three kind of scale inhibitors using silica nanoparticles on the gypsum scale
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9511139007, ^محسن مهدی پور قاضی*
Synthesis, Characterization and Photocatalytic properties of Zeolitic Imidazolate Framework-11
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9611138020, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Structure and Photocatalytic Activity Studies of TiO2/CdS@MCM
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران/The 16th Iranian National Congress of Chemical Engineering(2019-01-22)
9512722002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Removal of arsenic from drinking water using modified zeolite clinoptilolite
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران/The 16th Iranian National Congress of Chemical Engineering(2019-01-22)
9511137014, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
جذب سطحی سرب از آب آشامیدنی با استفاده از زئولیت طبیعی اصلاح شده کلینوپتیلولیت معادن سمنان
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-22)
9511139001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
بررسی اثر پارامترهای مؤثر بر کارایی یک سامانه¬ی سرمایشی جذب سطحی دوبستره
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2018-09-13)
9412139011, ^محسن مهدی پور قاضی*, محمد رضا طلایی خوزانی
بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی تیتانیاهای بارگذاری شده بر مونت موریلونیت در حذف آلاینده‌ها
International Congress and Exhibition of Sciences and Innovative Technologies (ICESIT-2018)(2018-09-05)
9511138011, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
An Investigation of the Performance of a Solar-Powered Adsorption Cooling System under Isfahan Climate
5th Iranian Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE-2018)(2018-08-18)
9412139011, محمد رضا طلایی, ^محسن مهدی پور قاضی*
Modeling of Concentrate Whey Protein Solution using Hollow Fiber Membrane in Forward Osmosis Process
کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک(2018-07-03)
9311133019, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^امیر حیدری
Study of the origin of arsenic in Iran and the prediction of contaminated regions
The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018)(2018-07-03)
9511137015, ^فرشاد ورامینیان, ^محسن مهدی پور قاضی
بررسی ترکیبی روش های استخراج با حلال و روش اولتراسونیک برای بازیافت نفت از لجن نفتی مخازن ذخیره سازی نفت خام
دومین کنفرانس زیر ساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری(2018-05-09)
9411138012, ^محسن مهدی پور قاضی*
جذب سطحی رنگ های آنیونی به کمک نانو زئولیت کلینوپتیلولایت اصلاح شده با سورفکتانت
دومین کنفرانس زیر ساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری(2018-05-09)
9411138015, ^محسن مهدی پور قاضی*
بررسی روش¬های اصلاح مساحت سطح تیتانیا بر پایه مزومتخلخل سیلیکا و بهبود خواص فوتوکاتالیستی آن
اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین(2018-05-08)
9512722002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
A Novel Magnetically Separable CoFe2O4/CuO Photocatalyst for Degradation of Methylene Blue under Visible Light
7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)(2018-02-27)
9411139003, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Visible Light-Driven Aerogel Cu-TiO2/SiO2 Photocatalyst for Degradation of Ethyl benzene
ششمین کنفرانس بین المللی مواد نانوساختار و ریزدانه(2017-11-12)
9322721001, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Ultrasonic synthesis of Fe-BTC metal-organic framework as photocatalyst: Effects of reaction time and temperature
ششمین کنفرانس بین المللی مواد نانوساختار و ریزدانه(2017-11-12)
9411721002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis and Characterization of Nano Clinoptilolite/Ag/ZnO zeolite
4th Iran International Zeolite Conference(2017-08-23)
9311721001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
جذب سطحی و تعیین پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی با گویچههای سنتزی زئولیت سدیم آلژینات
چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی(2017-05-24)
9311137002, ^محسن مهدی پور قاضی*, احمد محب
Enhancement of the photocatalytic activity of TiO2 by doping onto Clinoptilolite towards degradation of Tetracycline
هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست(2016-11-07)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Statistical investigation of photocatalytic degradation of Tetracycline under UV irradiation
ششمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو(2016-10-26)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis of CoFe2O4/Ag2O Photocatalyst for Degradation of Azo Textile Dye Direct Orange26
6th international congress on nanoscience and nanotechnology(2016-10-26)
9211139017, ^محسن مهدی پور قاضی*
Synthesis of Ag/ZnO Nanoparticles Using Solution Combustion Synthesis (SCS)
6th international congress on nanoscience and nanotechnolog(2016-10-26)
9311139015, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Structural investigations of Cu-N-TiO2/SiO2 porous nanocomposite
ششمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو(2016-10-26)
9322721001, ^نرجس کرامتی, ^محسن مهدی پور قاضی
A review on roles of operational parameters on photocatalytic degradation of tetracycline in aqueous solution
اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی(2016-02-03)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesized and Characterization of ZnO/Fe2O3 Nanocomposite by Combination of Hydrothermal and Total Reflux Methods
5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15(2015-11-11)
^محسن مهدی پور قاضی
Synthesize of Fe2O3/TiO2 Nano Composite with Impregnation Assisted Ultrasonic Method
5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15(2015-11-11)
^محسن مهدی پور قاضی
Competitive and nano-competitive ion exhchange process between pb2+, cd2+, and Cu2+ ions and nanostructured zeolites: A molecular dynamics simulation
Asian Nano Forum Congress 2015(2015-03-08)
^محسن مهدی پور قاضی, سید مهدی رحمتی, حمید مدرس
temperature effect on ion exhchange process between heavy metal ions and nanostructured zeolites: a molecular dynamics simulation investigation
Asian Nano Forum Congress 2015(2015-03-08)
^محسن مهدی پور قاضی, سید مهدی رحمتی, حمید مدرس
سنتز مشخصه یابی و بررسی عملکرد نانو فتوکاتالیست zno-cuo در حذف 4-کلروفنل از آب های آلوده تحت تابش مریی
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^محسن مهدی پور قاضی
Studying the effect of Operating Pressure and Solution pH on the Removal of Manganese from aqueous solution Using Micellar enhanced Ultrafiltration (M
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^محسن مهدی پور قاضی
The effect of influent concentration on the breakthrough curve of zinc sorption by magnetic nanocomposite in a fixed-bed column
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
سیاوش منصوری, ^محسن مهدی پور قاضی, محسن قربانی
حل نیمه تحلیلی- نیمه تقریبی معادله حرارتی بافت زنده با مدل کلینگر به کمک تئوری اغتشاش
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^محسن مهدی پور قاضی, ^بهنام خوش اندام
Molecular dynamics simulation of the ion exchange process between Pb2+, Cd2+, and Cu2+ heavy metal ions and nanostructured zeolites
5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)(2014-10-22)
^محسن مهدی پور قاضی, محمد رحمتی, حمید مدرس
بررسی شبیه سازی دینامیک مولکولی اثر اندازه ی حفرات بر فرایند تبادل یونی یون های فلزات سنگین با زئولیت های نانو ساختار
اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت گاز و پتروشیمی(2014-05-14)
^محسن مهدی پور قاضی, حمید مدرس
سنتز یک مرحله ای نانوذرات مغناطیسی مگمایت به روش هم رسوبی
پانزدهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو(2014-04-24)
^محسن مهدی پور قاضی, محسن قربانی
ANN modeling of H2/CO separation performance using membrane process
8th International Chemical Engineering Congress & Exihibition(ICHEC2014)(2014-02-24)
^محسن مهدی پور قاضی, تورج محمدی , مهندس بختیاری
the removal of cu(II) from potable water with semnan nano clinoptilolite zeolite
4th International Biennial Conference on UltraFine Grained and NanoStructured Materials(2013-11-05)
^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis and Micellization properties of aqueous anionic surfactants: sodium dodecyl sulfate
سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده(2012-10-10)
^محسن مهدی پور قاضی, محمدرضا خدادادی
Zeolite-Based Microsensors for gas sensing (A Review)
سومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران(2012-06-06)
^محسن مهدی پور قاضی, نرجس کرامتی
بررسی و مطالعه تقطیر غشایی به عنوان روشی نوین در فرآیندهای جداسازی
همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی(2012-05-22)
^محسن مهدی پور قاضی
بررسی ویژگی های جذب سطحی رنگها با استفاده از خاصیت جذب گچ
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^محسن مهدی پور قاضی, ^ابراهیم نجفی کانی
تصفيه بيولوپيكي پساب روغن كشتي
عماديان سيد محمد(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي انتقال جرم در غشاهاي مايع آمين گلايل براي جداسازي دي اكسيد كربن از هوا
مويدي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي فلزات سنگين توسط نانو ذرات كلينوپتيلوليت از آب آشاميدني
اميدي فرزانه(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پارامترهاي موثر براي توليد متابوليتهاي دارويي براي سنتز نانو داروها با استفاده از كشت سلول در مقياس آزمايشگاهي در بيوراكتور ايرليفت
كريمي حامد(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تنظيم سنتز (دي اكسيد كربن/ هيدروژن)با استفاده از فرآيند غشايي
اله قلي نيما(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي ديناميك مولكولي نفوذ در نانو ساختار زئوليت كلينوپتيلوليت
محمدي ميلاد(تاریخ دفاع: 1392/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات بيسموت فريت با استفاده از هيدروترمال آب فوق بحراني براي استفاده در فعاليتهاي فتوكاتاليستي
روحاني زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات بيسموت تيتانات با استفاده از هيدروترمال آب فوق بحراني براي استفاده در فعاليتهاي فتوكاتاليستي
خدادوست سارا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات اكسيد روي اصلاح شده و استفاده از آن در فرايند فوتوكاتاليستي به منظور تسويه پساب هاي پتروشيمي
رباطي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانو جاذب كامپوزيتي برپايه آلومينا به منظور حذف گاز H2S
محبوبي بلوك آباد فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات اكسيد روي و استفاده از آن در فرايند فوتوكاتاليستي به منظور تخريب آلاينده هاي آلي
شكري افسانه(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف يون روي از محلول آبي توسط نانو كامپوزيت پلي رودانين / مگمايت در ستون پيوسته
قاسمي شكوفه(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف و جداسازي آلاينده ها از محلول آبي با تركيبي از نور مرئي و فرابنفش با فرايند فتوكاتاليستس با استفاده از نانو كامپوزيت نو تركيب fe2o3-tio2 سنتزي
ميرمعصومي سيد رشيد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخريب و جداسازي آلاينده آلي خطرناك از محيط هاي آبي در فرايند فوتوكاتاليستي با نانو كامپوزيت نو تركيب fe2o4 سنتزي
اژدري فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخريب و جداسازي آلايندهاي محيط زيست با فرايند فوتوكاتاليستي در حضور نور مرئي با نانو كامپوزيت نو تركيب tio2-fe2o4 سنتزي
گله داري مونا(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف و جدايش آلاينده هاي آلي با فرايند فتوكاتاليستيبا استفاده از نور نامرئي و فرابنفش با استفاده از نانو كامپوزيت نو تركيب fe2o3/zno سنتزي
ميناب شوشتري عرب نوال(تاریخ دفاع: 1394/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات اكسيد آهن Fe2o3 بهبود يافته با مس با روش التراسونيك و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي در ناحيه نور مرئي در تخريب پسابهاي حاوي رنگ اذو
ايل بيگي اصلي محمد(تاریخ دفاع: 1395/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو فتوكاتاليست نوتركيب زئوليت كلينوپتيلولايت-نقره با روش امواج ماكروويو جهت تخريب آلاينده الي در فرايند راكتور فتوكاتاليستي غشايي
حلاجي قمي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/10/11) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي حذف رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي توسط گويچه هاي ساخته شده از زئوليت و سديم آلژينات و تعيين پارامترهاي ترموديناميكي و سينتيكي اين فرآيند
اميري پبدني فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذره Ag/ZnO با استفاده ار روش سنتز احتراقي محلول در فرآيند فتوكاتاليستي براي تخريب آلاينده هاي آلي و بررسي سينتيك واكنش آن
حداديان نجمه(تاریخ دفاع: 1395/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرآيند توليد بنزالدئيد به روش اكسيداسيون فاز مايع بنزيل الكل با استفاده از نانو كاتاليست بر پايه مس
لطفي نژاد الهه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد نانو فتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم بر پايه زئوليت كلينوپتيلولايت براي تخريب فتو كاتاليستي تتراسايكلين
سعادتي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تخريب تتراسايكلين با استفاده از نانو فتو كاتاليست اكسيد روي-نقره- زئوليت كلينوپتيلولايت
حاتم زاده دهبنه سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوفتوكاليست نوتركيب Go/Zno/Cu و استفاده از آن در تخريب پساب دارويي با فرايند فتوكاتاليستي غشايي
اصغريان مايده(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
ارآورد عملكرد جذب رقابتي فلزات نيكل و مس توسط زئوليت مورد نيتكلينوپتيلوليت و بررسي پارامترهاي سينتيكي آن
صفائي قهرمانلو ياسر(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ارائه مدل گرفتگي در فرآيند تقطير غشايي تماس مستقيم
خليل ارجمندي اميد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد نانوفوتوكاتاليست دي اكسيد تيتانيوم بر پايه سيليكا آئروژل براي تخريب فوتوكاتاليستي اتيل
شيرزاد طاقانكي ندا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و ارزيابي سامانه هاي دارورساني كنترل شده كامپوزيت پليمر – دارو در ابعاد نانو با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني و نزديك بحراني
رستميان حسين(تاریخ دفاع: 1400/03/24) ، مقطع : دكتري
مدلسازي عددي و بهينه سازي اقتصادي جذب سطحي با سيستم آب- سيليكاژل
معتمدي شيوا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرآيند تخريب آلاينده آلي با استفاده از نانو فتوكاتاليست سنتز شده بر پايه cofe2o2
جزو خطيب زاده بهاره(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روش تركيبي سانتريفيوژ و اولتراسونيك براي بازيابي مواد با ارزش نفتي از پسابهاي مخازن ذخيره نفت
محمدي كالي عاطفه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد جاذب نانو زئوليت كلينو پتيلولايت اصلاح شده در حذف آلاينده آلي و بررسي پارامترهاي ترموديناميكي جذب سطحي
نورآبادي اعظم(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و شناسايي نانو جاذبها و نانوكاتاليست هاي پايه فريت و ارزيابي كارايي آنها در فرايند حذف دي بنزوتيوفن
وفايي فهيمه(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تخريب متلين بلو با استاده از تركيبات چهارچوب آلي ـ فلزي به عنوان فوتوكاتاليست
حسين زاده مهري السادات(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و ارزيابي نانوكامپوزيت PBI-Lignin-TiO2 به عنوان غشا هادي پروتون براي پيل هاي سوختي و مدلسازي عددي
براتي سارا(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي جدايش انتخابي طلا و پالاديوم با استفاده از فرايند GMEUF
عبدي سارا(تاریخ دفاع: 1400/03/31) ، مقطع : دكتري
سنتز فتوكاتاليست هيبريدي نانوساختار Fe3O4/N doped ZnO بر روي زئوليت كائولين براي حذف تركيبات فنلي
جوان بخت ناهيد(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز فتوكاتاليست هيبريدي نانوساختار Fe3O4/N doped ZnO بر روي زئوليت كائولين براي حذف تركيبات فنلي
جوان بخت ناهيد(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد نانوفوتوكاتاليست دي‌اكسيد تيتانيوم / سولفيد كادميوم بر پايه MCM-41 براي تخريب فوتوكاتاليستي متيلن بلو
فاطمي پيام نيلوفر(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع پر كن در بازه فرآيند جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات
چنعاني زاده سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بهبود عملكرد ممانعت كننده هاي رسوب و خوردگي با استفاده از نانو ذرات
دولتي شيوا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بهبود عملكرد ممانعت كننده هاي رسوب و خوردگي با استفاده از نانو ذرات
دولتي شيوا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فعاليت هاي فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت تيتانياي اصلاح شده بر پايه زئوليت مونت موريلونيت در تخريب آلاينده هاي آلي
قناد اميررضا(تاریخ دفاع: 1398/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فعاليت هاي فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت تيتانياي اصلاح شده بر پايه زئوليت مونت موريلونيت در تخريب آلاينده هاي آلي
قناد اميررضا(تاریخ دفاع: 1398/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموديناميك و سينتيك حذف آرسنيك از آب آشاميدني به روش جذب
نشان شاهجوئي احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموديناميك و سينتيك حذف آرسنيك از آب آشاميدني به روش جذب
نشان شاهجوئي احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترموسينتيك و سينتيك حذف آلومينيوم از آب آشاميدني با استفاده از زئوليت طبيعي
خسروي حامد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوذرات كيتوزان- متوكسي پلي اتيلن گليكول/هيالورونيك اسيد حامل داروي ضد سرطان 7 – اتيل- 10 هيدروكسي كامپتوتسين و بررسي خواص ضد سرطاني
شريفي دهنده فايزه(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
آناليز CFD راكتور غشايي به منظور هيدروژن زدايي از اتيل بنزن و توليد استايرن
بداق سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير حلال‌هاي متفاوت در سنتز نانوذرات چارچوب ايميدازولات زئوليتي و عملكرد آن در اتسخراج متيلن بلو
باباويسي الاهه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ايزوترم و سينتيك جذب رنگ از پساب آبي با استفاده از نانو ساختارچارچوب ايميدازولات زئوليتي
رضائي پريسا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هيدرات و جذب بر بازده جداسازي co2 از مخلوط متان/ دي اكسيد كربن
ابراهيم عطاكوهي سينا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرايند تخريب فوتو كاتاليستي تركيبات آلي با استفاده از چارچوب هاي آلي- فلزي نانو ساختار زئوليتي اصلاح شده
هوشيار فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي CFD و مطالعه آزمايشگاهي مدل گرفتگي در فرايند رنگ زدايي از پساب با استفاده ازفرآيند غشايي اولترافيلتراسيون
حسين زاده مرتضي(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جاذب در فرايند پيوسته حذف مس از محلول آبي با جاذب شكل دار برپايه سرباره فعال شده
تاج ابادي مريم(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود حذف آلاينده رنگي با استفاده از فتوكاتاليست تركيبي اكسيد منيزيم و زئوليت و بررسي آماري پارامترهاي موثر
رستمي اهنگركلايي ارزو(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد برگ چنار و تفاله چاي به عنوان جاذب طبيعي براي تصفيه پساب واقعي
طاهري محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تخريب پارا نيتروفنول به وسيله اكسيداسيون فنتون در راكتور بستر پر شده چرخان
قرباني اقبلاغي مريم(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش آلاينده هاي شيرابه هاي حاصل از پسماند شهري با استفاده از فرآيند انعقاد
زارعي شهروز(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخريب فتوكاتاليستي پساب دارويي توسط چارچوب زئوليتي ايميدازولات – 67 دوپ شده با زئوليت كلينوپتيلوليت
عظيمي سيده سوگل(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات اساسی انتقال جرم در یک لایه غشایی
معادلات اساسی انتقال جرم در یک لایه غشایی
فرآیند الکترودیالیز و استفاده مجدد از آب (رویکردهای نوین)
فرآیند الکترودیالیز و استفاده مجدد از آب (رویکردهای نوین)
ساخت شبکه¬ی زئولیتی متخلخل ایمیدازولایت و به کار گیری آن در تخریب آلاینده¬های آلی پساب¬های نساجی
دانشگاه سمنان(2020-02-12)
سنتز اولتراسونیک فوتوکاتالیست بر پایه چارچوب آلی-فلزی آهن-بنزن تری کربوکسیلیک
دانشگاه سمنان(2019-11-02)
تخریب اتیل بنزن با تیتانیا/سیلیکای دوپ شده
دانشگاه سمنان(2019-03-11)
سنتز نانوفتوکاتالیست صفحه ای شکل اکسید روی/اکسید اهن برای تصفیه پسابهای صنعتی
(1970-01-01)
سنتز نانوفتوکاتالیست صفحه ای شکل اکسید روی/اکسید اهن برای تصفیه پسابهای صنعتی
دانشگاه سمنان(2015-12-20)
سنتز نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم، اکسید آهن (Fe2O3) و نقره با روش بارورسازی بهبود یافته با آلتراسونیک
دانشگاه سمنان(2016-02-27)
سنتز فتوکاتالیست نوترکیب زئولیتی کلینوپتیلولایت-نقره با روش امواج مایکروویو
دانشگاه سمنان(2016-12-14)
ساخت کامپوزیت دی اکسید تیتانیای اصلاح شده/ زئولیت مونت موریلونیت برای حذف و تخریب آلاینده های رنگی و دارویی
دانشگاه سمنان(2019-06-15)
تخریب اتیل بنزن با تیتانیا/سیلیکای دوپ شده
دانشگاه سمنان(2019-03-11)
سنتز اولتراسونیک فوتوکاتالیست بر پایه چارچوب آلی-فلزی آهن-بنزن تری کربوکسیلیک
دانشگاه سمنان(2019-11-02)
ساخت شبکه ی زئولیتی متخلخل ایمیدازولایت و به کار گیری آن در تخریب آلاینده های آلی پساب های نساجی
دانشگاه سمنان(2020-02-12)
کنترل کمی و کیفی سیلاب شهری با استفاده ازبتن متخلخل جاذب حاوی الیاف شیشه (مطالعه تجربی)(همکار سوم)
(2018-10-01)
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی چند عصاره گیاهی و سنجش اثر پایداری اکسایشی مرتبط در روغن گیاهی(ناظر)
(2017-05-08)
حذف همزمان کروم شش ظرفیتی و یون سیانید از آب توسط نانوذرات TiO2(ناظر)
(2017-12-31)
طراحی و ساخت راکتور فوتوکاتالیستی برای حذف رنگهای آزو(مجری اول)
(2016-03-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
استاندارد 1053   (8 بار دانلود)
کتاب انتقال حرارت سنجل   (32 بار دانلود)
رفع خفگی در بزرگسالان   (197 بار دانلود)
احیای قلبی-ریوی CPR   (160 بار دانلود)
جلوگیری از خونریزی بینی   (104 بار دانلود)
استاندارد 4207   (81 بار دانلود)
سقوط آسانسور   (387 بار دانلود)
سقوط آسانسور   (374 بار دانلود)
جزوه کمکهای اولیه 2   (1014 بار دانلود)
برگه ایمنی برخی از مواد شیمیایی (MSDS)   (1110 بار دانلود)
استاندارد 13300 آتش نشانی   (1047 بار دانلود)
کتابچه آتش نشانی   (1119 بار دانلود)
کلیپهای ایمنی   (1291 بار دانلود)
جزوه کمکهای اولیه   (2242 بار دانلود)
ایمنی عمومی   (2687 بار دانلود)
ایمنی- مبحث سوم مقررات ملی ساختمان   (1264 بار دانلود)
جدول تابش گاز   (606 بار دانلود)
جدول تبدیل واحد (کتاب Perry)   (675 بار دانلود)
جداول ترموفیزیکی آب و هوا   (578 بار دانلود)
الکتروباکتری   (559 بار دانلود)
سرفصل دروس کارشناسی مهندسی شیمی   (627 بار دانلود)
Handbook of water and wastewater treatment technologies   (741 بار دانلود)
استاندارد 1053   (895 بار دانلود)
Design and Analysis of Experiments-Montgomery   (3396 بار دانلود)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران
mohsenmehdipour@semnan.ac.ir
023-31532472

فرم تماس